Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van Emic-Psychologie, gevestigd te Den Haag.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor Emic Psychologie, ik of mij. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt Ariadne Hamming van Emic Psychologie bedoeld.

Contactgegevens en bedrijfsgegevens:
Ariadne@emic-psychologie.nl
Koningin Emmakade 6
2518 RJ, Den Haag
Telefoonnummer: 06 51816852
KvK 78589096
Btw-id NL820646660B01

Emic Psychologie biedt:
• Individuele coaching online en face-to-face
• Coaching leiderschapsontwikkeling individueel of in een groep
• Team- en organisatie-coaching (incompany /maatwerktrajecten)
• Workshops open inschrijving

Alle diensten van Emic Psychologie door Ariadne Hamming worden nadrukkelijk niet aangeboden in de hoedanigheid als gz-psycholoog en is niet te kwalificeren als individuele gezondheidszorg in de zin van de Wet BIG.

Ariadne Hamming is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP Home – NIP (psynip.nl). Zij werkt volgens de beroepscode van het NIP (Beroepscode – NIP (psynip.nl)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Emic Psychologie
Opdrachtgever: de persoon (particulier), onderneming (bedrijf) of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: alle door mij aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Coachee: degene die deelneemt aan een training, workshop of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ik diensten aanbiedt of lever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2. Niet alleen Emic Psychologie maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Emic Psychologie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Voorwaarden deelname Online Coaching
3.1 De online coaching wordt uitgevoerd door Ariadne Hamming van Emic Psychologie
3.2 Tijdens de online coaching maak je gebruik van mijn ervaring, mijn kennis, mijn passie en energie. We plannen samen de afspraken in op tijden die voor ons beide schikken. Zelf moet je naast het volgen van het de online coaching voldoende tijd reserveren voor de oefeningen en eventuele opdrachten die ik je op maat geef. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.
3.3. Annulering van online coaching afspraken. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. De kosten voor deze afspraak worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.
3.4 Een online afspraak duurt 60 minuten
3.5 De prijs van een particulier coachingsgesprek staat weergegeven op de betreffende web pagina.
3.6 de weergegeven prijs is inclusief BTW.

Artikel 4. Voorwaarden deelname programma Face-to-Face Coaching
4.1 De face-to-face Coaching wordt uitgevoerd door Ariadne Hamming van Emic Psychologie.
4.2. Afspraken vinden plaats in Den Haag op de Koningin Emmakade 6. Tenzij we samen anders besluiten. Reiskosten zijn voor de opdrachtgever, indien we bijvoorbeeld bij de opdrachtgever thuis coachen.
4.3. Annulering van coaching: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. De kosten voor deze afspraak worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.
4.4. Een 1-op-1 afspraak duurt 60 minuten
4.5 De prijs van een particulier coachingsgesprek staat weergegeven op de betreffende web pagina.
4.6 de weergegeven prijs is inclusief BTW.

Artikel 5. Voorwaarden deelname aan Leiderschapstraining of workshops open inschrijving
5.1. De leiderschapstraining en workshops met open inschrijving worden uitgevoerd door Ariadne Hamming van Emic Psychologie.
5.2. De leiderschapstraining en workshops vinden altijd plaats op de locatie die bij deze specifieke dienst is weergegeven op de website.
5.3. Betaling dient direct te worden gedaan bij aanmelding, ongeacht de aanvangsdatum van de training c.q. opdracht.
5.4 Annulering van aanmelding voor een leiderschapstraining of retraite. Binnen 4 weken wordt de prijs 100% gefactureerd. Binnen 6 tot 4 weken 50% gefactureerd. Voor 6 weken wordt het volledige bedrag teruggestort.
5.5 Indien het minimum aantal deelnemers 4 weken voor aanvang van de workshop niet behaald is, annuleert Emic Psychologie de dienst. De website is leidend voor het minimum aantal deelnemers. De kosten die de deelnemer heeft betaald worden dan direct teruggeboekt. Zonder rente.

Artikel 6. Offertes zakelijke markt
6.1. De door Emic Psychologie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Emic Psychologie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
6.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven;
6.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst als freelancer / zzp’er trainer-coach voor zakelijke markt
7.1. Vanuit Emic Psychologie (trainer/coach Ariadne Hamming) leiden een gesloten overeenkomst tussen klant, opdrachtgever en Emic Psychologie altijd tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Ik kom alle gemaakte afspraken na en stel mijn kennis en ervaringen ter beschikking aan de ander, de groep of de training. Resultaten zijn niet alleen afhankelijk van mijn inspanningen, maar zeker ook van de inspanning van de groep, het individu of jijzelf op het moment dat je een coaching of training aangaat.
7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Emic Psychologie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Emic Psychologie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Emic Psychologie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Emic Psychologie zijn verstrekt, heeft Emic Psychologie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
7.4. Emic Psychologie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Emic Psychologie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 8. Contractduur en opzegging
8.1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst bij een opdracht vanuit de zakelijke markt
9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Emic Psychologie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
9.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Emic Psychologie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
9.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Emic Psychologie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
9.5 het is Emic psychologie toegestaan om op 1 januari en 1 juli het uurtarief te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging. Nieuwe tarieven worden minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

Artikel 10. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst bij een opdracht vanuit de zakelijke markt (Zie annuleringsvoorwaarden voor particulieren bij artikel 3, 4 en 5.)
10.1. Emic Psychologie heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren.
10.2. De opdrachtgever voor een (incompany) cursus of training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren.
10.3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
10.4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 80% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
10.5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
11.3 Alleen in de situatie dat er gegronde redenen zijn om te menen dat het doorbreken van de geheimhoudingsplicht het enige en laatste redmiddel is om direct gevaar aan personen te voorkomen, dan wel wanneer Emic Psychologie door wettelijke of rechtelijke bepalingen wordt verplicht, wordt de geheimhoudingsplicht doorbroken. De betrokkenen wordt hierover ingelicht en de informatie die verstrekt wordt aan derden om zodoende het directe gevaar af te wenden, voldoet aan het proportionaliteit- en subsidiariteitbeginsel.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Emic Psychologie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
12.2. Emic Psychologie behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Betaling
13.1. Betaling particulieren. Betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een herinnering worden gestuurd;
13.2. Betaling zakelijk. Emic Psychologie factureert 60% van de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever. Na afronding van de opdracht factureert Emic Psychologie de overige 40% van de offerte en eventueel bijkomende kosten die gedurende het traject schriftelijk overeen gekomen zijn (art. 9). Dit gebeurt middels een slotfactuur
13.3 Betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
13.4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
13.5. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
13.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
13.7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
13.8. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 14. Incassokosten
14.1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Alle diensten van Emic Psychologie door Ariadne Hamming worden nadrukkelijk niet aangeboden in de hoedanigheid als gz-psycholoog en is niet te kwalificeren als individuele gezondheidszorg in de zin van de Wet BIG.
15.2 Emic Psychologie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
15.3. De aansprakelijkheid van Emic Psychologie is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
15.4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
15.5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
15.6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16. Dossierplicht en vastleggen persoonsgegevens
16.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
16.2 Voor de diensten van Emic Psychologie geldt een dossierplicht maar gaan inzagerecht. Er geldt geen inzagerecht omdat de diensten nadrukkelijk niet vallen onder de Zorgverzekeringswet, WGBO en Wlz.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
17.1. Op iedere overeenkomst tussen Emic Psychologie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
17.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.
17.3 Op grond van het verenigingstuchtrecht kan opdrachtgever een klacht indienen tegen Ariadne Hamming bij het College van Toezicht van het NIP (Tuchtrecht – NIP (psynip.nl)

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 december 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.